Giải câu 1 bài luyện tập chung sgk toán 3 trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 83 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

324–20+61

188+12–50

21×3:9

40:2×6

Bài làm:

324 – 20 + 61= 304 + 61

= 365

188 + 12 – 50 = 200 – 50

=150

21 x 3 : 9 = 63 : 9

=7

40 : 2 x 6 = 20 x 6

=120

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021