Giải câu 1 bài bảng nhân 8

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 52 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

8 x 3 = 8 x 2 =

8 x 4 = 8 x 1 =

8 x 5 = 8 x 6 =

8 x 7 = 0 x 8 =

8 x 8 = 8 x 10 =

8 x 9 = 8 x 0 =

Bài làm:

8 x 3 = 18 8 x 2 = 16

8 x 4 = 24 8 x 1 = 8

8 x 5 = 40 8 x 6 = 48

8 x 7 = 56 0 x 8 = 0

8 x 8 = 64 8 x 10 = 80

8 x 9 = 72 8 x 0 = 0

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021