Giải câu 2 bài giới thiệu bảng chia

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 75 sgk toán lớp 3

Số:

Giải bài giới thiệu bảng chia

Bài làm:

Giải bài giới thiệu bảng chia

  • Số bị chia = Số chia x thương
  • Số chia = Số bị chia : thương
  • Thương = Số bị chia : số chia
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021