Giải câu 4 bài luyện tập trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 56 - sgk Toán lớp 3

Có 3 thùng dầu, mỗi thùng dầu chứa 125 l, người ta đã lấy ra 185 l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Giải câu 4 bài luyện tập trang 56

Bài làm:

Hướng dẫn cách làm:

Bước 1: Tính tổng số lít dầu chứa trong ba thùng

Bước 2: Lấy tổng số lít dầu trừ đi số lít dầu đã lấy ra sẽ được kết quả là số lít dầu còn lại.

Bài giải:

Số lít dầu có trong 3 thùng là:

125 x 3 = 375 (lít)

Số lít dầu còn lại là:

375 – 185 = 190 (lít)

Đáp số: 190 lít

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021