Giải câu 3 bài tính giá trị của biểu thức (tiếp theo 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 82 sgk toán lớp 3

Có 240 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 4 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau?

Bài làm:

Bài giải:

Mỗi ngăn có số quyển sách là:

(240 : 2) : 4 = 120 : 4 = 30 (quyển)

Đáp số: 30 quyển

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021