Giải câu 1 bài luyện tập trang 46

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 46 - sgk Toán lớp 3

Giải câu 1 bài luyện tập trang 46

Bài làm:

Theo hướng dẫn trên, các con thực hiện cách làm ở bên ngoài. Sau khi tính được đáp án các con điền vào chỗ trống.

3m 2cm = 302 cm

4m 7cm = 407cm

9m 3cm = 903cm

9m 9 dm = 99dm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021