Giải câu 3 bài luyện tập trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 23 - sgk Toán lớp 3

Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 1 ngày : 24 giờ
  • 6 ngày : ? giờ

Bài giải:

Số giờ của 6 ngày là:

24 x 6 = 144 ( giờ)

Đáp số: 144 giờ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021