Giải câu 3 bài luyện tập sgk toán 3 trang 101

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 101 sgk toán lớp 3

Viết:

a) Số bé nhất có ba chữ số

b) Số bé nhất có bốn chữ số

c) Số lớn nhất có ba chữ số

d) Số lớn nhất có bốn chữ số

Bài làm:

a) Số bé nhất có ba chữ số: 100

b) Số bé nhất có bốn chữ số: 1000

c) Số lớn nhất có ba chữ số: 999

d) Số lớn nhất có bốn chữ số: 9999

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021