Giải câu 3 nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 21 - sgk Toán lớp 3

Mỗi hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

1 hộp : 12 bút chì

4 hộp: ? bút chì

Bài giải:

Số bút chì có trong 4 hộp là:

12 x 4 = 48 (bút chì)

Đáp số: 48 bút chì

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021