Giải câu 2 bài đề ca mét, héc tô mét

  • 1 Đánh giá

Câu 2: sgk - Toán lớp 3

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu).

Mẫu : 4 dam = 40m 8hm = 800m

7 dam = …m 7hm =… m

9 dam = …m 9hm = …m

6 dam = …m 5hm = …m.

Bài làm:

7 dam = 70 m 7hm = 700 m

9 dam = 90 m 9hm = 900 m

6 dam = 60 m 5hm = 500 m.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021