Giải câu 3 bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 22 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

a) x : 6 = 12 b) x: 4 = 23

Bài làm:

Để giải bài toán này, các con cần nhớ lại kiến thức đã học: Muốn tìm số bị chia thì sẽ bằng thương nhân với số chia

a) x : 6 = 12 b) x : 4 = 23

x = 12 x 6 x = 23 x 4

x = 72 x = 92

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021