Giải câu 1 bài tính giá trị của biểu thức ( tiếp theo 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 82 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) 25 – (20 - 10)

80 – (30 + 25)

b) 125 + (13 + 7)

416 – (25 - 11)

Bài làm:

a) 25 – (20 - 10) = 25 - 10

= 15

80 – (30 + 25) = 80 - 55

= 35

b) 125 + (13 + 7) = 125 + 20

= 145

416 – (25 - 11) = 416 - 14

= 402

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021