Giải câu 2 bài luyện tập chung sgk toán 3 trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 83 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

15+7 x 8

20 + 39 : 3

90 + 28 : 2

564 – 10 x 4

Bài làm:

  • 15+7 x 8 =15+56 = 71
  • 201+ 39 : 3 = 201+13= 214
  • 90 + 28 : 2 = 90+14 =104
  • 564 10 x 4 = 564 40 = 524

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021