Giải câu 2 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 3 - sgk Toán học 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

a. Giải câu 2 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

b. Giải câu 2 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bài làm:

Câu a: Nhìn vào thứ tự của dãy số, các con sẽ thấy, các chữ số tăng dần lên, nên các con điền vào các ô trống theo những chữ số liên tiếp tăng dần.

Ví dụ số 311 thì số liên tiếp dãy số tăng dần sẽ là số 312. Tương tự như như vậy, các con hãy hoàn thành dãy số để hoàn thành bảng kết quả.

Giải câu 2 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Câu b: Nhìn vào thứ tự của dãy số đã cho, các con sẽ thấy các chữ số được sắp xếp theo thứ tự có giá trị giảm dần, vì vậy các con điền các ô trống theo thứ tự các chữ số liên tiếp giảm dần.

Ví dụ số 399 thì số liên tiếp dãy số giảm dần sẽ là số 398. Tương tự như như vậy, các con hãy hoàn thành dãy số để hoàn thành bảng kết quả.

Giải câu 2 bài đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021