Giải câu 1 bài luyện tập trang 145 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 145 - sgk toán lớp 3

Viết (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
16 305Mười sáu nghìn ba trăm linh năm
16 500
62 007
62 070
71 010
71 001

Bài làm:

Viết sốĐọc số
16 305Mười sáu nghìn ba trăm linh năm
16 500Mười sáu nghìn năm trăm
62 007Sáu mươi hai nghìn không trăm linh bảy
62 070Sáu mươi hai nghìn không trăm bảy mươi
71 010Bảy mươi mốt nghìn không trăm mười
71 001Bảy mươi mốt nghìn không trăm linh một

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021