Giải câu 1 bài luyện tập chung trang 120 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 120 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính :

a) 821 x 4

3824 : 4

b) 1012 x 5

5060 : 5

c) 308 x 7

2156 : 7

d) 1230 x 6

7380: 6

Bài làm:

Giải câu 1 bài luyện tập chung - trang 120 sgk toán 3

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021