Giải câu 4 bài bảng chia 7

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 35 - sgk Toán lớp 3

Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng?

Bài làm:

Số hàng mà các bạn học sinh xếp được là:

56 : 7 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021