Giải câu 2 bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 55 - sgk Toán lơp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 437 x 2 b) 319 x 3

205 x 4 171 x 5

Bài làm:

Giải câu 2 bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021