Giải câu 3 bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 55 - sgk Toán lớp 3

Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3 chuyến bay máy bay chở được bao nhiêu người?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

1 chuyến: 116 người

3 chuyến: ? người

Bài giải:

3 chuyến bay có tất cả số người là:

116 x 3 = 348 ( người)

Đáp số: 348 người.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021