Giải câu 5 bài luyện tập sgk toán 3 trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 77 sgk toán lớp 3

Tính độ dài mỗi đường gấp khúc ABCDE, KLMNPQ

Giải bài luyện tập - sgk Toán 3 trang 76

Bài làm:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: 3 + 4 + 3 + 4 =14 (cm)

Độ dài đường gấp khúc KMNPQ là: 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

Hoặc : 3×4=12 (cm)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021