Giải câu 3 bài bảng nhân 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 19 - sgk Toán lớp 3

Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 3 bài bảng nhân 6

Bài làm:

Giải câu 3 bài bảng nhân 6

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021