Giải câu 2 bài hình vuông

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 86 sgk toán lớp 3

Đo rồi cho biết độ dài cạnh của mỗi hình vuông sau:

Giải bài hình vuông

Bài làm:

  • Độ dài cạnh của hình vuông ABCD là 3cm
  • Độ dài cạnh của hình vuông MNPQ là 4cm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021