Giải câu 3 bài nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số trang 113 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 113 - sgk toán lớp 3

Xây một bức tường hết 1015 viên gạch. Hỏi xây bốn bức tường như thế bao nhiêu viên gạch ?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Một bức tường: 1015 viên gạch

Bốn bức tường: ? viên gạch

Bài giải:

Để xây bốn bức tường cần số viên gạch là:

1015 x 4 = 4060 (viên gạch)

Đáp số: 4060 viên gạch

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021