Giải câu 4 bài luyện tập chung trang 106 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 106 - sgk toán lớp 3

Tìm x:

x + 1909 = 2050

x - 586 = 3705

8462 - x = 762

Bài làm:

a) x + 1909 = 2050

x = 2050 - 1909

x = 141

b) x - 586 = 3705

x = 3705 + 586

x = 4291

c) 8462 - x = 762

x = 8462 - 762

x = 7700

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021