Giải câu 2 bài luyện tập trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 56 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

x : 3 = 212 x : 5 = 141

Bài làm:

x : 3 = 212 x : 5 = 141

x = 212 x 3 x = 141 x 5

x = 636 x = 705

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021