Giải câu 3 bài làm quen với chữ số La Mã trang 121 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 121 - sgk toán lớp 3

Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX, XI

  • Theo thứ tự từ bé đến lớn
  • Theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài làm:

Các số: II, VI, V, VII, IV, IX, XI

Ta có: II:hai, VI: sáu, V: năm, VII: bảy, IV: bốn, IX: chín, XI: mười một

  • Thứ tự từ bé đến lớn là: II, IV, V, VI, VII, IX, XI
  • Thứ tự từ lớn đến bé là: XI, IX, VII, VI, V, IV, II
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021