Giải câu 2 bài bảng nhân 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 19 - sgk Toán lớp 3

Mỗi thùng có 6 lít dầu. Hỏi 5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

Bài làm:

Bài giải:

5 thùng có tất cả số lít dầu là:

5 x 6 = 30 ( lít dầu)

Đáp án: 30 lít dầu

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021