Giải câu 2 bài luyện tập trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Tính:

a) 7 x 5 + 15 b) 7 x7 + 21

7 x9 +17 7 x 4 + 32.

Bài làm:

a) 7 x 5 + 15 b) 7 x7 + 21

= 35 + 15 = 49 + 21

= 50 = 70

7 x9 +17 7 x 4 + 32.

= 63 + 17 = 28 + 32

= 80 = 60

Lưu ý: Như đã dặn ở các bài trước. Đối với những phép toán có cả cộng trừ nhân chia, các con thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021