Giải câu 1 bài bảng chia 8

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 59 sgk toán lớp 3

Tính nhẩm:

24 : 8 = 16 : 8 = 56 : 8 =

80 : 8 = 40 : 8 = 48 : 8 =

64 : 8 = 48 : 6 = 32 : 8 =

8 : 8 = 72 : 8 = 56 : 7 =

Bài làm:

Các con chỉ cần nhớ lại bảng chia 8, sau đó điền kết quả vào:

24 : 8 = 3 16 : 8 = 2 56 : 8 = 7

80 : 8 = 10 40 : 8 = 5 48 : 8 = 6

64 : 8 = 8 48 : 6 = 8 32 : 8 = 4

8 : 8 = 1 72 : 8 = 9 56 : 7 = 8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021