Giải câu 1 bài luyện tập trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Tính nhẩm:

a) 7 x 1 = 7 x 8 7 x 6 = 7 x 5 =

7 x 2 = 7 x 9 = 7 x 4 = 0 x 7 =

7 x 3 = 7 x 7 = 7 x 0 = 0 x 7 =

b) 7 x 2 = 4 x 7 = 7 x 6 = 3 x7 = 5 x 7 =

2 x 7 = 7 x 4 = 6 x7 = 7 x 3 = 7 x 5 =

Bài làm:

Đây đều là những phép toán nằm trong bảng nhân 7. Vì vậy, khi các con đã học thuộc bảng nhân 7, chắc chắn các con sẽ tính nhẩm rất nhanh và chính xác.

a) 7 x 1 = 7 7 x 8= 56 7 x 6 = 42 7 x 5 = 35

7 x 2 = 14 7 x 9 = 63 7 x 4 = 28 0 x 7 = 0

7 x 3 = 21 7 x 7 = 49 7 x 0 = 0 7 x 10 = 70

b) 7 x 2 = 14 4 x 7 = 28 7 x 6 = 42 3 x7 = 31 5 x 7 = 35

2 x 7 = 14 7 x 4 = 28 6 x7 = 42 7 x 3 = 15 7 x 5 = 35

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021