Giải câu 2 bài hình chữ nhật

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 84 sgk toán lớp 3

Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau:

Giải bài hình chữ nhật

Bài làm:

Hình chữ nhật ABCD có:

  • Độ dài cạnh AB = CD = 4cm
  • Độ dài cạnh AD = BC = 3cm

Hình chữ nhật MNPQ có:

  • Độ dài cạnh MN = PQ = 5cm
  • Độ dài cạnh MQ = NP = 2cm
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021