Giải câu 1 bài luyện tập trang 114 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 114 - sgk toán lớp 3

Viết thành phép nhân và ghi kết quả:

a) 4129 + 4219=

b) 1052 + 1052 + 1052=

c) 2007 + 2007 + 2007 + 2007=

Bài làm:

a) 4129 + 4129=

=> 4129 x 2 = 8258

b) 1052 + 1052 + 1052=

=> 1052 x 3 = 3156

c) 2007 + 2007 + 2007 + 2007=

=> 2007 x 4 = 8028

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021