Giải câu 2 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 43 - sgk Toán lớp 3

Dùng eke kiểm tra trong mỗi hình sau có mấy góc vuông?

Giải câu 2 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Bài làm:

Giải câu 2 bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Hình 1 có 4 góc vuông

Hình 2 có 2 góc vuông

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021