Giải câu 3 bài ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 172 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 6450 lít dầu, đã bán số lít dầu đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài làm:

Bài giải:

Cửa hàng đó đã bán đi số lít dầu là:

6450 : 3 = 2150 (lít)

Cửa hàng còn lại số lít dầu là:

6450 - 2150 = 4300 (lít)

Đáp số: 4300 (lít)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021