Giải câu 5 bài luyện tập trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 32 - sgk Toán lớp 3

Viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 14; 21; 28; ...;... b) 56; 49; 42;...;....

Bài làm:

Đây là những dãy số liên tiếp của bảng nhân 7. Vì vậy, các con chỉ cần cộng thêm 7 vào các số tiếp theo của bài tập a và trừ 7 vào các số tiếp theo của bài tập b.

a) 14; 21; 28;35; 42

b) 56; 49; 42;35; 28.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021