Giải câu 2 bài điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 98 sgk toán lớp 3

Câu nào đúng, câu nào sai ?

Giải bài điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

a) C là trung điểm của đoạn thẳng AB

b) M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

c) H là trung điểm của đoạn thẳng EG

d) M là điểm ở giữa hai điểm C và D

e) H là điểm ở giữa hai điểm E và G

Bài làm:

a) O là trung điểm của đoạn thẳng AB => Đúng

b) M là trung điểm của đoạn thẳng CD => Sai

c) H là trung điểm của đoạn thẳng EG => Sai

d) M là điểm ở giữa hai điểm C và D => Sai

e) H là điểm ở giữa hai điểm E và G => Đúng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021