Giải câu 2 bài ôn tập các số đến 100 000 trang 169 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 169 - sgk toán lớp 3

Đọc các số : 36982 ; 54175 ; 90631 ; 14034 ; 8066 ; 71459 ; 48307 ; 2003 ; 10005 (theo mẫu)

Bài làm:

Viết sốĐọc số
10005Mười nghìn không trăm linh năm
54175Năm mươi tư nghìn một trăm bảy mươi hai
90631Chín mươi nghìn sáu trăm ba mươi mốt
14034Mười bốn nghìn không trăm ba mươi tư
8066Tám nghìn không trăm sáu mươi sáu
71459Bảy mươi mốt nghìn bốn trăm năm mười chín
48307Bốn mươi tám nghìn ba trăm linh bảy
2003Hai nghìn không trăm linh ba

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021