Giải câu 4 bài các số có bốn chữ số (tiếp 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 96 sgk toán lớp 3

Viết các số có bốn chữ số, các chữ số của mỗi số đều giống nhau

Bài làm:

Các số có bốn chữ số, các chữ số của mỗi số đều giống nhau:

1111; 2222; 3333; 4444; 5555; 6666; 7777; 8888; 9999

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021