Giải câu 3 bài luyện tập chung trang 177 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 177 - sgk toán lớp 3

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Bài làm:

  • Đồng hồ A chỉ 10 giờ 28 phút
  • Đồng hồ B chỉ 2 giờ kém 10 phút hoặc 1 giờ 50 phút
  • Đồng hồ C chỉ 6 giờ 34 phút hoặc 7 giờ kém 26 phút

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021