Giải câu 3 bài phép trừ các số trong phạm vi 10 000 toán 3 trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 104 - sgk toán lớp 3

Một cửa hàng có 4283m vải, đã bán được 1635m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Cửa hàng đó còn lại số m vải là:

4283 - 1635 = 2648 (m vải)

Đáp số: 2648 m vải

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021