Giải câu 1 bài bảng đơn vị đo độ dài

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 45 - sgk Toán lớp 3

1km = ..hm 1m = …dm

1km =…m 1 m =…cm

1 hm =…dam 1 m = ..mm

1hm =…m 1 dm =…cm

1 dam =…m 1 cm =…mm.

Bài làm:

1km = 10 hm 1m = 10 dm

1km = 1000 m 1 m = 100 cm

1 hm = 10 dam 1 m = 1000 mm

1hm = 100 m 1 dm = 10 cm

1 dam = 10 m 1 cm = 10 mm.

Lưu ý: Các con muốn đổi từ đơn vị này sang đơn vị khác, các con cần phải học thuộc bảng đơn vị đo độ dài. Từ đó áp dụng vào giải toán.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021