Giải câu 1 bài luyện tập trang 162 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 162 - sgk toán lớp 3

Đặt tính rồi tính:

a) 21718 x 4 b) 18061 x 5

12198 x 4 10670 x 6

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021