Giải câu 4 cộng, trừ các số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 4 - sgk Toán học 3

Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu ?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Phong bì: 200 đồng

Tem nhiều hơn phong bì 600 đồng

Tem bao nhiêu tiền?

Bài giải:

Một chiếc tem có giá tiền là:

200 + 600 = 800 (đồng)

Đáp án: 800 đồng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021