Giải câu 2 bài luyện tập chung trang 18

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 18 - sgk Toán lớp 3

Tìm x:

a) X x 4 = 32 b) x : 8 = 4

Bài làm:

a) X x 4 = 32

x = 32 : 4

x = 8

b) x : 8 = 4

x = 4 x 8

x = 32

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021