Giải câu 3 bài bảng đơn vị đo độ dài

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 45 - sgk Toán lớp 3

Tính (theo mẫu):

32 dam x 3 = 96dam 96 cam : 3 = 32 cm.

25 m x 2 = 36 hm : 3 =

15 km x 4 = 70 km : 7 =

34 cm x 6 = 55 dm : 5 =

Bài làm:

25 m x 2 = 50 m 36 hm : 3 = 12 hm

15 km x 4 = 60 km 70 km : 7 = 10 km

34 cm x 6 = 204 cm 55 dm : 5 = 11 km

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021