Giải câu 2 bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 57 sgk toán lớp 3

Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?

Bài làm:

Tóm tắt:

Giải bài so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài giải:

Số cây cam gấp số lần số cây cau là:

20 : 5 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021