Giải câu 6 bài số 10 000 luyện tập

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 97 sgk toán lớp 3

Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

Giải bài 10 000 - Luyện tập

Bài làm:

Giải bài 10 000 - Luyện tập

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021