Giải câu 4 bài luyện tập trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 54 - sgk Toán lớp 3

Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm?

Giải câu 4 bài luyện tập trang 54

a) Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :………………= 24 (ô vuông)

b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:……………= 24 (ô vuông)

Nhận xét:.......................

Bài làm:

a) Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

8 x 3 = 24 (ô vuông)

b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

3 x 8 = 24 (ô vuông)

Nhận xét: 8 x 3 = 3 x 8

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021