Giải câu 1 bài phép chia hết và phép chia có dư

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 29 - sgk Toán lớp 3

Tính rồi viết theo mẫu

Giải câu 1 bài phép chia hết và phép chia có dư

Bài làm:

Giải câu 1 bài phép chia hết và phép chia có dư

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021