Giải câu 5 bài luyện tập chung trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 49 - sgk Toán lớp 3

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB?

Giải câu 5 bài luyện tập chung trang 49

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 1/4 độ dài đoạn thẳng AB

Bài làm:

a) Độ dài đoạn thẳng AB là: 12cm

Giải câu 5 bài luyện tập chung trang 49

b) Độ dài đoạn thẳng CD là: 12 : 4 = 3 (cm)

Giải câu 5 bài luyện tập chung trang 49

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021